Ślesin, dnia 2010.02.08

 

 

Znak sprawy:ZKŚ.7624-2/10

 

 

  O B W I E S Z C Z E N I E   

 

      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.09.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :
„Budowie  farmy  wiatrowej ze stacjami transformatorowymi oraz niezbędną  infrastrukturą  lokalizowaną na działce nr ewid. 12 i 28/2 Kępa, gm. Ślesin”.

       Przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, który uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

        Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie :www.slesin.pl
        Jednocześnie informuje się, że z dokumentacją o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin
pok. Nr 15, w godzinach od 7.30 do 1530
.

         Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni tj.
od 10.02.2009r.  do 2.03.2010r. (włącznie), do siedziby Urzędu Miejskiego 
w Sompolnie lub na adres e-mail: umslesin@pro.onet.pl.

 

Ukazuje się:

1.    Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ślesin

2.    Tablica informacyjna w m. Kępa 

     3.    Publicznie dostępnym wykazie: www.umslesin@pro.onet.pl.pl