BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 


Ślesin, dn. 21.11.2013 r.

BNK.6840.11.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 10:00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).

 

 

l.p

 

Położenie

nieruchomości

    Oznaczenie

nieruchomości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości

 

Uwagi

Cena

nieruchomości

w zł

Powierzchnia

w ha

Wadium w zł

1.

Ślesin

 os. Północ

327/7

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

Przetarg II

15.10.2013 r.

 

6.200,00

+ podatek VAT

0,0236

310,00

2.

Ślesin

os. Północ

327/8

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

Przetarg II

15.10.2013 r.

 

13.600,00

+ podatek VAT

0,0522

680,00

3.

Ślesin

os. Północ

330/3

KN1N/000

61569/5

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

Przetarg II

15.10.2013 r.

 

3.500,00

+ podatek VAT

0,0133

175,00

 

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 5% ceny netto w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 17.12.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
  2. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin może odstąpić od zawarcia umowy,
    a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną kopię.
  4. Opłaty związane z kupnem nieruchomości ponosi nabywca.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

         

 Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin                        /-/ Mariusz Zaborowski