BZP.271.6 PN.2016                                                                       Ślesin 14.07.2016 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową.

Zamawiający informuje, że stosownie do treści art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. z 2015 r. poz. 2164) dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

 

                                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski