BZP.271.11.PN.2019                                                                             Ślesin 07.11.2019 r.

Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie gminy Ślesin

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .

Zmiany w SIWZ dotyczą:

- Rozdział V ust.1 pkt 2) ppkt c)

- Rozdział X ust. 4 (dot. nazwy zadania)

- Rozdział XII i XV (dot. terminu składania i otwarcia ofert)

W związku z powyższym zmienia się termin składania i otwarcia ofert na:

składanie ofert: 15.11.2019 r. godz. 12 :00

otwarcie ofert: 15.11.2019 r. godz. 12:15