Informacja o osiągniętych przez gminę w 2012 roku wymaganych poziomów recyklingu :

1.       Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2012 rok wyniósł  88,92%

2.       Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji  odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 rok wyniósł 16,1%

3.       Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 rok wyniósł 100%