Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1. Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można:

1.      Przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, tel. 63 2704011, email: sekretariat@slesin.pl,

2.      Przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Miasta i Gminy Ślesin (niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego).

3.      Miejsce załatwienia sprawy: Referat ds. Oświatowych, pokój nr 203, tel. 63 2704011 wew. 211, email: katarzyna.zalas@slesin.pl

2. O pomoc zdrowotną mogą ubiegać się nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści którzy:

1. chorują i ponoszą koszty związane z leczeniem,

2. leczą się długotrwale z powodu przewlekłej choroby,

3. korzystają z pomocy specjalistycznej,

4. korzystają z usług protetyki stomatologicznej,

5. korzystają z usług okulistycznych, dokonali zakupu okularów.

3. Załączniki do wniosku :

1. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia wnioskodawcy,
2. kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty leczenia,
3. oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny wraz z wyliczoną wysokością dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

4. Termin składania wniosków:

-  I termin : do 30 kwietnia

- II termin : do 30 września

5. Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.),

2.       Ustawa z dnia 5 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

3.       Uchwała nr 469/XLVI/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Załączniki:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;

2.      Uchwała nr 469/XLVI/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2014 r.