W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy o wystawianie faktur VAT przez Urząd Miasta i Gminy Ślesin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na postawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wskazano w art. 6r ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić dochód gminy. Z opłat tych gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie pobierana przez gminę na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańców. Tak więc właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uznać należy, że ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomości, gmina będzie wykonywać zadania z zakresu władzy publicznej co oznacza, że czynności te pozostaną poza VAT. Gmina nie będzie więc miała obowiązku dokumentowania ich poboru fakturami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)