Organami Gminy Ślesin są:

    Rada Miejska Gminy Ślesin

    Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

Zakres działania rady reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.)

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)      uchwalanie statutu gminy,

2)      ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

4)      uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5)      uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)      uchwalanie programów gospodarczych,

7)      ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)      określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b)      emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c)      zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)      ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

e)      zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f)        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)      określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

h)      tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

10)  określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a)    podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13)  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

         14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zakres działania Burmistrza reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.)

1.      Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2.      Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2)      określanie sposobu wykonywania uchwał,

3)      gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)      wykonywanie budżetu,

5)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.      W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

4.      Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5.      Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu.