PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ SEKTORA PUBLICZNEGO

Od 16 czerwca 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Głównym elementem nowelizacji jest wprowadzenie zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w celu ich ponownego wykorzystywania Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz określenia wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.