Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu egzaminem zawodowym.


1. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2) Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

a) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

b) Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie
w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

c) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,

e) Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

f) Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

g) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

h) Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

i) Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

j) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

k) Oświadczenie  spółki;

l) Oświadczenie rzemieślnika.

2. Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami można:

1.      Przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, tel. 63 2704011, email: sekretariat@slesin.pl,

2.      Przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Miasta i Gminy Ślesin (niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego).

3.      Miejsce załatwienia sprawy: Referat ds. Oświatowych, pokój nr 202, tel. 63 2704011 wew. 210, email: iwona.antczak@slesin.pl

3. Sposób załatwienia sprawy:

- Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

- Tryb odwoławczy:

     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem  Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

- Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.),

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391)

4.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.)

5.       Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2023 poz. 702 ze zm.);

6.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.)

7.       Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

- Opłaty:

Nie podlega opłacie.

- Uwaga:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Ślesin, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,
a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.

- Inne informacje:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

1.      W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł.

2.      W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) - 254,00 zł.

  1. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46 b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
  2. Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

    

Załączniki:

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

2.      Oświadczenie pracodawcy

3.      Oświadczenie pracodawcy o wartości poniesionych kosztów;

4.      Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP;

5.      Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania;

6.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

7.      Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;

8.      Oświadczenie o powiązaniu między przedsiębiorstwami;

9.      Oświadczenie o przejęciu, łączeniu lub podziale;

10.  Zawiadomienie o zawarciu umowy.