Akty prawa miejscowego

Organy gmin, powiatów i województw stanowią bardzo liczne akty prawne.
Część z nich - te o największym znaczeniu dla mieszkańców, przedsiębiorców,
inwestorów, organizacji pozarządowych – to tzw. „akty prawa miejscowego”.
Dotyczą one takich zagadnień jak m.in. plany zagospodarowania przestrzennego,
podatki lokalne, czynsze, statuty i regulaminy działania urzędów oraz innych instytucji,
wynagrodzenia, regulaminy świadczenia usług komunalnych.

Warunkiem wejścia w życie „aktu prawa miejscowego” jest jego ogłoszenie we właściwym
wojewódzkim dzienniku urzędowym (wydaje wojewoda).

Zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
samorządy wydające „akty prawa miejscowego” są zobowiązane do prowadzenia, pełnych zbiorów tych
aktów (obejmujących wszystkie akty obowiązujące, bez względu na ich datę wydania) zapewnienia
do nich bezpłatnego dostępu w formie elektronicznej wraz z elektronicznymi skorowidzami.
Link do Bazy Aktów WŁasnych Gminy Ślesin : BAW