Urząd Miasta i Gminy Ślesin

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 44/2015  Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

§ 3

 

  1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
  2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Kleczewskiej 15 w Ślesinie.

4.      Urząd posiada numer identyfikacji REGON: 000531105, numer identyfikacji podatkowej NIP 665 18 64 756  oraz numer klasyfikacyjny PKD: 8411Z

 

§ 4

  1. Urząd jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek             7.30 – 15.30

Wtorek                     7.30 – 17.00

Środa                        7.30 – 15.30

Czwartek                  7.30 – 15.30

Piątek                       7.30 – 14.00

2.      Przez godzinę rozpoczęcia pracy rozumie się przebywanie pracownika na stanowisku pracy, gotowego do przyjmowania interesantów.

3.      Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w piątki i soboty. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielanie ślubów w innym dniu tygodnia niż wyżej wymienione, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem USC.

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

 

§ 5

 

  1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji funkcjonujących   w strukturze Gminy.
  2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań, w tym:

1)      zadań własnych,

2)      zadań zleconych,

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

5)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 6

 

  1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
  2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)      przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej                      oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,

2)      wykonywanie czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania   oraz załatwiania skarg i wniosków,

4)      przygotowywanie materiałów dotyczących uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,

5)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa  oraz uchwał organów Gminy,

6)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń  jej komisji oraz innych podmiotów funkcyjnych w strukturze Gminy,

7)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)      prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)      przechowywanie akt,

d)     przekazywanie akt do archiwów.

9)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.