<>

 

Otwarty konkurs ofert dotyczący upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu.

 

Na podstawie art.11,13,14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003r ,Nr 96 poz.873 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy  Ślesin ogłasza  otwarty konkurs  na realizację zadania gminnego w okresie od 03.03.2008r do 31.12.2008r przez organizacje pozarządowe oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze :

                            Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

 

I. Rodzaj zadania

 

    Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych o

    charakterze masowym w różnych dyscyplinach sportowych.

1.      Cel zadania :

-        rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży,

-        propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-        propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

-        popularyzacja różnych dyscyplin sportowych .

 

2.      Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania :

-        prowadzenie zajęć treningowych,

-        organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

-        organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,

-        organizacja imprez sportowo –rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponad lokalnym.

 

3.      Zadanie niniejsze skierowane jest w szczególności do dzieci i młodzieży  zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych z terenu działania miasta i gminy Ślesin  oraz wszystkich mieszkańców.

 

4.      Koszty pokrywane z dotacji :

-        zakup sprzętu sportowego,

-        transport,

-        ekwiwalenty sędziowskie,

-        wynajem obiektów sportowych,

-        płace trenerów,

-        opłaty licencyjne i startowe,

-        premie zawodników

-        delegacje

-        obsługę księgową,

-        zakup niezbędnych materiałów , dostaw i usług  do realizacji zadania,

-        zakup nagród rzeczowych .

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 250 .000 zł (słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

III. Zasady i warunki przyznawania dotacji :

 

  1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny:

-        złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny , oszczędny i terminowy,

-        posiadać niezbędną wiedzę , kwalifikacje , doświadczoną kadrę do realizacji zadania.

  1. Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
  2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent sporządzi korektę kosztorysu wykonania zadania.

         

IV. Termin i warunki realizacji zadania .

 

1.      Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2008r . Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.

2.      Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.

 

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty :

 

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 lutego 2008 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 pokój  Nr 107 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje  data stempla pocztowego)

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki :

a)      odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) , a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubów sportowych),

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)      statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

d)     kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VI .Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert :

 

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

2.      Oferty  spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

 

Przy ocenie będą brane pod uwagę  w szczególności następujące kryteria :

a)      merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu oświadczenia  tego podmiotu w realizacji zadania ,realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich,

c)      zasięg terytorialny, zadania i liczba osób objętych projektem ,

d)     ocena  kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)      wykonanie i rozliczenie zadania zleconego organizacji w poprzednim roku,

f)       udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

g)      zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

Decyzję o udzieleniu dotacji  na ww. zadanie podejmie Burmistrz Miasta i Gminy.

Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie nie przysługuje odwołanie.

 

VII.          Informacje o zrealizowanych  w roku poprzednim zadaniach publicznych tego

            samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem   

            wysokości  dotacji  przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

W 2007 roku zrealizowano zadanie z zakresu kultury fizycznej, na wykonanie którego, przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości –  310.000 zł.

 

VIII.   Postanowienia końcowe :

 

a)        dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji będą udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin  pokój Nr 2.

b)       obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dz.U.z 2003r Nr 193 poz.1891 . Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej tutejszego Urzędu  www.slesin.pl,

c)        niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu , umieszczone zostaje w biuletynie informacji publicznych na stronie internetowej Urzędu  http://www.slesin.pl/, oraz w prasie lokalnej ( Przegląd Ślesiński stanowiący dodatek w Przeglądzie Konińskim ).

 

Ślesin dn. 09.01.2008 r.