Ślesin, dnia 07.10.2008r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

 

 

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE KANDYDAT NA STANOWISKO BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NABORU WINIEN SPEŁNIAĆ:

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      ukończone 18 lat,

3)      posiadanie pełne zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,

5)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie administracyjne lub prawnicze

7)      znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego o systemie oświaty, Karta Nauczyciela

8)      biegła znajomość obsługi komputera

 

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

                 

1)      znajomość języka obcego,

2)      komunikatywność,

3)      umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

4)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

5)      systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność

 

  1. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU  DS. KULTURY, SZKOLNICTWA I OCHRONY ZDROWIA

 

1)      Prowadzenie spraw z zakresu kultury, w szczególności:

a)      prowadzenie ewidencji, zbieranie informacji i sporządzanie sprawozdań z zakresu kultury,

b)      nadzór nad działalnością oraz sporządzanie sprawozdań z działalności MGOK, Biblioteki i jej filii,

c)      wizytacja placówek i składanie sprawozdań Burmistrzowi,

d)      pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych.

 

2)      Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności:

a)      ewidencjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych,

b)      zbieranie informacji o klubach znajdujących się na terenie gminy,

c)      ewidencjonowanie umów zawartych między nimi a Gminą. współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i sportu z innymi samorządami i organizacjami sportowymi.

 

3)      Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:

a)      opracowanie planów i programów ochrony zdrowia,

b)      prowadzenie profilaktyki i oświaty zdrowotnej,

c)      współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu gminy,

d)      prowadzenie spraw sanitarno – epidemiologicznych dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców gminy.

 

4)      Prowadzenie spraw z zakresu oświaty:

a)      nadzór nad działalnością szkolnych jednostek publicznych,

b)      przyjmowanie i sprawdzanie arkuszy organizacyjnych wszystkich szkół z terenu Gminy,

c)      przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia:

·        egzaminów na nauczyciela mianowanego,

·        konkursów na dyrektorów szkół,

d)      wydawanie aktów mianowania,

e)      wydawanie aktów powierzenia funkcji dyrektora,

f)        wydawanie decyzji Burmistrza o powołaniu Komisji egzaminacyjnej,

g)      prowadzenie rejestru wniosków związanych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydawanych zaświadczeń o zdanym egzaminie,

h)      przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w zakresie niespełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia na wniosek dyrektora danej placówki oświatowej,

i)        wydawanie dla Kuratorium Oświaty opinii o pracy poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych z realizacji zadań wynikających  z nadzoru organu prowadzącego szkoły,

j)        przygotowanie projektów uchwał z zakresu szkolnictwa,

k)      przygotowanie dokumentacji zgodnie z prawem oświatowym zmierzających do likwidacji placówek oświatowych,

l)        załatwianie wszelkich spraw oświatowych wynikających z zadań organu prowadzącego.

5)      Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Gminy z organizacjami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeń,

4)      kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów),

5)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności,

7)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

9)      zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku ds. kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy,

10)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.           o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. Z 2001R. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”

 

………………………………………

                                                                                     (czytelny podpis)

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „ Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. kultury, szkolnictwa i ochrony zdrowia w Ślesinie” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin             w terminie do dnia 22.10.2008r.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin         

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu                o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odrębnym pismem.

           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                          (-) Jan Niedźwiedziński