OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 3 pkt. 11, art. 39, art. 40, 41, 42 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) – w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 37/VI/07 z dnia 27 marca 2007 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy – w dniach
od 29 września 2009 r.
do 21 października 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, pokój 12, w godzinach
od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie                     się  w dniu 21 października w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy, wnioski i uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (adres e-mail: umslesin@pro.onet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2009 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin