Ślesin, dnia 14.02.2013r.

BZB 6721.5.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Ślesin dla terenu położonego w miejscowości Mikorzyn 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały Nr 200/XX/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenu położonego w miejscowości Mikorzyn obejmującego teren działek nr 1 i 61/8 (ROD Mikorzyn). Wraz ze sporządzeniem projektu planu zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
w terminie do dnia 15.03.2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin, e-mail:
budownictwo@slesin.pl 

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu, pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowa http://www.umig.slesin.pl/  , http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Sołtys wsi Mikorzyn - na tablicę ogłoszeń

Prezes Zarządu ROD Mikorzyn  - na tablicę ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu