Ślesin, dn. 12.06.2013 r.

BNK.6840.6.2013

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2013 r. o godz. 9:00 (wtorek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).

 

 

l.p

 

Położenie

nieruchomości

   Oznaczenie

nieruchomości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomościw zł

Powierzchnia

w ha

Wadium w zł

1.

Ślesin

ul. Generała Władysława Sikorskiego

(os. Północ)

327/7

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

 

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

9.025,00

+ podatek VAT

0,0236

452,00

2.

Ślesin

ul. Generała Władysława Sikorskiego

(os. Północ)

327/8

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

 

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

19.961,00

+ podatek VAT

0,0522

998,00

3.

Ślesin

ul. Generała Władysława Sikorskiego

(os. Północ)

330/3

KN1N/000

61569/5

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

5.086,00

+ podatek VAT

0,0133

255,00

4.

Licheń Stary

ul.Graniczna

191/5

KN1N/000

31501/2

- działka gruntu  

   niezabudowana

- działka zostanie   

   obciążona    

   służebnością

   drogową na rzecz   

   sąsiednich działek

- w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Licheń Stary teren zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych

- nad działką przebiega linia średniego napięcia

41.500,00

+ podatek VAT

0,1300

2.075,00

                                   

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 5% ceny netto w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 18.07.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

2.      Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3.      Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie uwierzytelnioną kopię.

4.      Opłaty związane z kupnem nieruchomości ponosi nabywca.

5.      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

6.      Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów,
ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staranie nabywcy.