BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż n/w ruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu  14.11.2013 r. o godz. 11:00 (czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).

 

 • Ciągnik rolniczy Ursus MF 255 z kabiną
  rok produkcji 1987, nr identyfikacyjny 23898, pojemność silnika 2502 cm3,
  moc silnika 48KM, stan licznika 2432 mth
  cena wywoławcza - 15.000,00 zł brutto
 • Przyczepa ciężarowa rolnicza MEPROZET T0 58
  rok produkcji 1990, nr identyfikacyjny 7725, dopuszczalna ładowność 4000 kg,
  cena wywoławcza – 2.000,00 zł brutto

                                                                               

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  - złożenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sekretariat) w terminie do dnia 14.11.2013 r. do godz. 10:00 oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż ruchomości – ciągnik / przyczepa”

Oferta powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, jeżeli oferent nie jest osobą fizyczną oraz telefon kontaktowy,

b)      kserokopię dowodu wpłaty wadium,

c)      zobowiązanie oferenta do zapłaty wszelkich opłat związanych z zakupem ruchomości,

d)     oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym ruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu,

e)      oferowaną cenę,

f)       oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia,

g)      datę sporządzenia oferty oraz podpis osoby upoważnionej.

- dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 13.11.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia.

 1. Przetarg wygrywa oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia oferty w tej samej wysokości przez kilku oferentów przeprowadzone zostaną negocjacje z oferentami.
 2. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 3. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapłaty całości ceny  zakupu nie później niż do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży tj.  29.11.2013 r.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych tego unieważnienia. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Burmistrz powiadomi oferentów pisemnie.
 5. Z przedmiotami przetargu można zapoznać się w godz. od 8:00 do 15:00, w siedzibie:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie sp. z o.o.  – przyczepa
  - Termy Ślesińskie sp. z o.o. – ciągnik
 6. Osoba upoważniona do kontaktu – Małgorzata Żabierek nr telefonu 63 2704011 w.31.

                                                                  z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                             /-/ Sławomir Królak