Ślesin, dnia 06.08.2014 r.

BZB.6721.3.68.2011.2012.2013.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn (część północna)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art.54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.   z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 65/VIII/2007              z 15.06.2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn (część północna), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 19.08.2014 r. do 16.09.2014 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, w godz. od 8:00 do 15:30, w piątki do godz. 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 16.09.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin na adres:                          ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2014 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

       Mariusz Zaborowski

 

Ukazuje się:

1. Tablica ogłoszeń UMiG Ślesin

2. Tablica ogłoszeń (Mikorzyn)

3. Strona internetowa http://slesin.nowoczesnagmina.pl

4. a/a