SOR.2110.1.2015

 

Ślesin, dnia 16 marca 2015r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

Nazwa stanowiska:      Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej              

 

       I.            Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.     Wymagania niezbędne:

-      obywatelstwo polskie,

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-      nieposzlakowana opinia,

-      wykształcenie wyższe budownictwo lub administracja – preferowane budownictwo (wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym),

-      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

-      co najmniej trzyletni staż pracy lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

-      znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych             na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.           z 2015r. poz. 199), ustawy z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.         poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.         poz. 267 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustawy.

2.     Wymagania dodatkowe:

-      znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

-      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

-      umiejętność czytania i analizy dokumentacji planistycznej, projektowej i geodezyjnej,

-      uprawnienia budowlane,

-      prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu / praca w terenie/,

-      znajomość języka angielskiego,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

-      uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-      samodzielność, kreatywność i komunikatywność.

 

    II.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownik Referatu budownictwa           i gospodarki przestrzennej              

1.     koordynacja wewnętrznej pracy referatu oraz współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu,

2.     przygotowywanie inwestycji, remontów i modernizacji na poszczególne zadania ujęte w planie finansowo-rzeczowym i planie rozwoju gminy oraz nadzorowanie wykonania inwestycji gminnych,

3.     nadzór nad bieżącą eksploatacją infrastruktury technicznej,

4.     nadzór nad postępowaniami przetargowymi organizowanymi przez Gminę,

5.     koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,

6.     przygotowanie materiałów oraz prowadzenie postępowań w sprawie sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad realizacją ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego,

7.     dokonywanie okresowej oceny skutków zmian zagospodarowania przestrzennego wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,

8.     wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu celu publicznego,

9.     koordynacja spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,

10. planowanie i sprawozdawczość wynikająca z zadań Referatu.

11. wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, związanych z zakresem działania stanowiska pracy.

 

 III.            Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku /brak podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych, sanitariat nie dostosowany           do potrzeb osoby niepełnosprawnej/,

2.     praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

3.     czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4.     bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 

  IV.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy            w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,                       w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

     V.            Wymagane dokumenty:

1.     wypełniony kwestionariusz w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji             w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62,  poz. 286 ze zm.),

2.     list motywacyjny,

3.     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4.     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

7.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.     oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej,              

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2014r. poz. 1182 ze zm.)”,

11. spis wszystkich dokumentów.

12. wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

  VI.            Termin i miejsce składania dokumentów:

1.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -                       Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej” osobiście  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin w sekretariacie pokój nr 107  lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy  Ślesin ul. Kleczewska 15,  62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie 27 marca 2015r. do godz. 1300. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

2.     Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

VII.            Inne informacje:

1.     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie           do drugiego etapu naboru – selekcji końcowej,

2.     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Ślesin.

3.     Osoba wyłoniona w drodze przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona          z dniem 1 maja 2015r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                        (-) Mariusz Zaborowski