BZP.271.4.PN.2019                                                                    ŚLESIN 17.04.2019

Dotyczy: Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze gminnej w Honoratce, gm. Ślesin w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540075970-N-2019. Zmiany w SIWZ dotyczą: 

- Rozdzial IV ust.1 pkt)2 lit. c)

- Rozdział XII ust.4

- Rozdział XV ust. 1 i 2

oraz załącznik nr 5- Wykaz robót

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania ofert: 06.05.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godz. 11:15