BZP.271.12.PN.2019                                                                           Ślesin 06.11.2019 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ zamieszcza sprostowanie- ogłoszenie o zmianie wysłane do publikacji. Tymczasowy numer 19-543006-001.

W związku z istotną zmianą w SIWZ na podstawie art. 12a ust.2  wydłuża się termin składania ofert. (wskazany w zmianach poniżej)

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:

-Sekcja II.2.4.- Opis zamówienia ( dodano w pkt.1) - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach kod odpadu 200399-356,00 Mg) 

-Sekcja IV.2.2- Termin składania ofert

Zmieniono na 10.12.2019 r. godz.11:00

- Sekcja IV.2.7.- Warunki otwarcia ofert

Zmieniono na 10.12.2019 r. godz. 11:15

Zmiany w SIWZ dotyczą:

- Rozdział III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Rozdział  XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy

Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ- Projekt umowy