Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Uchwała 263/XXX/05 - w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ślesin.

                                            UCHWAŁA NR  263/XXX05                        

RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

Z DNIA18  PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

 

 

w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ślesin

                       

     

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm)  Rada Miejska Gminy Ślesin   u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Program gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ślesin.

 

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki:

- załącznik nr 1 - część tekstowa pt.: „Program gospodarki wodno-ściekowej

  Gminy Ślesin”

- załącznik nr 2 - cześć graficzna pt.: „Program gospodarki wodno-ściekowej 

  Gminy Ślesin”  skala 1: 50 000.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                  Załącznik nr 1 do uchwały nr 263/XXX/05

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M

GOSPODARKI

WODNO – ŚCIEKOWEJ

 

GMINY  ŚLESIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dane ogólne

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, powiat koniński.

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ślesin”

W opracowaniu niniejszym przedstawiono docelowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie:

o       Zaopatrzenia w wodę

o       Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

o       Budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej

o       Modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej

Proponowane rozwiązania dostosowano do kierunków rozwoju budownictwa określonych w studium zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

1.3.  Materiały wyjściowe

·                      Mapy poglądowe w skali 1 : 50 000

·                      „Ekorozwój w Gminie” – materiały informacyjne wydane przez Wydawnictwo Ekonomika i Środowisko – Białystok 1995 r.

·                      Ewidencja urządzeń wodno-kanalizacyjnych ZG Kleczew

·                      Program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego

2. Charakterystyka gminy Ślesin

Gmina Ślesin położona jest w wschodniej części Województwa Wielkopolskiego. Jest ona jedną z czternastu gmin powiatu konińskiego ziemskiego. Z gminą Ślesin sąsiaduje osiem jednostek samorządowych powiatu konińskiego: od południa miasto Konin, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Kramsk, od wschodu gmina Sompolno, od zachodu gmina Kleczew, a od północy gminy Wilczyn, Skulsk i Wierzbinek.

Teren gminy jest urozmaicony, równinny z niewielkimi wzniesieniami (różnica wysokości – ponad

Obszar na którym zlokalizowane  jest inwestycja znajduje się na terenie górniczym ustanowionym dla odkrywki Pątnów. Administracyjnie jest to teren wsi Honoratka, Półwiosek Stary, Holendry Wąsowskie, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry gmina Ślesin, powiat Konin. W rejonie tym ciągnie się pas jezior rynnowych – Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie, ok. 4 km na południe występują jeziora Pątnowskie i Gocławskie [1.3.1].

Wyrobisko górnicze O/Pątnów oraz zwałowisko wewnętrzne znajdują się w odległości ok.500m.  Średnia wielkość opadów atmosferycznych w tym rejonie wynosi 0,57 m/rok.

Gmina Ślesin jest atrakcyjnym rejonem Wielkopolski. System przestrzenny gminy obejmuje miasto Ślesin i 67 miejscowości wiejskich. Obszar wiejski podzielony jest administracyjnie na 26 sołectw, w istotny sposób zróżnicowanych pod względem liczby mieszkańców, zajmowanej powierzchni, występujących zasobów naturalnych.

Liczba mieszkańców to 13484 osób.

Znaczną część gminy Ślesin zajmuje Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, tradycyjnie od lat wykorzystywany jest dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Znajduje się tu ciąg jezior rynnowych  polodowcowych oraz obszary leśne.

Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami rekreacyjno – wypoczynkowymi nad jeziorami Ślesińskim i Mikorzyńsko-Wąsowskim oraz na będącym w trakcie napełniania zbiorniku Pątnowskim w wyrobisku pokopalnianym.

W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa przemysł paliwowo-energetyczny.

Ogółem w gminie funkcjonuje ponad 736 przedmiotów gospodarczych.

 W granicach administracyjnych gminy usytuowane są wysypisko komunalne w Goraninie oraz składowisko popiołów elektrowni Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów Konin: Pątnów.

Usługi transportowe oferuje kilka firm przewozowych, część z nich dysponujących znacznym taborem, specjalizuje się w przewozach towarowych i osobowych. Miasto Ślesin jest ważnym węzłem komunikacyjnym przez które przebiega szlak drogowy Konin-Bydgoszcz.

Siedzibą gminy jest miasto Ślesin, położone w odległości 15 km na północ od Konina

W tabeli nr 1 zestawiono jednostki osadnicze na terenie gminy Ślesin wraz z liczbą mieszkańców (stan na koniec 2004 r)

                                                                                  Tabela nr 1              

Lp

Miejscowość

Ilość mieszkańców

1

Biele

42

2

Biskupie

338

3

Biskupie Sarnowskie

34

4

Bylew

138

5

Bylew Parcele

88

6

Dąbrowa Duża

4

7

Dąbrowa Mała

92

8

Florentynowo

35

9

Głębockie I

157

10

Głębockie II

81

11

Głębockie Witalisów

29

12

Goranin

62

13

Goraninek

50

14

Szyszyńskie Holendry

524

15

Holendry Wąsowskie

54

16

Honoratka

469

17

Honoratka Władysławów

134

18

Ignacewo

111

19

Julia

95

20

Kępa

202

21

Kijowiec

382

22

Kijowiec Szyszynek

33

23

Kijowiec Ściany

36

24

Kijowskie Nowiny

92

25

Kolebki

169

26

Kolebki Frąsin

41

27

Kolebki Ługi

10

28

Kolonia Sarnowa

65

29

Konstantynowo

82

30

Konstantynówek

9

31

Leśnictwo

153

32

Licheń Stary

1388

33

Lizawy

67

34

Lubomyśle

246

35

Marianowo

62

36

Mikorzyn

590

37

Niedźwiady Duże

146

38

Niedźwiady Małe

114

39

Ostrowąż

168

40

Ostrowąż Giętkowo

60

41

Ostrowąż Kolonia

79

42

Ostrowy

19

43

Piotrkowice

540

44

Pogoń Gosławicka

97

45

Pogoń Leśniczówka

3

46

Pogoń Lubstowska

43

47

Pogorzele

133

48

Półwiosek Lubstowski

250

49

Półwiosek Nowy

66

50

Półwiosek Stary

264

51

Rębowo

45

52

Różnowa

68

53

Różopole

196

54

Sarnowa

24

55

Ślesin

3324

56

Smólniki

52

57

Smolniki Polskie

10

58

Stanisławowo

40

59

Szyszyn

239

60

Szyszyn Helenowo

94

61

Szyszyn Pole

67

62

Szyszyn Teodorowo

125

63

Szyszynek

135

64

Tokary

28

65

Wąsosze

480

67

Wierzelin

103

68

Wygoda

273

69

Żółwiniec

35

RAZEM

13484

 

Zabudowa wsi gminy jest przeważnie rozproszona. Większe miejscowości to: Ślesin, Mikorzyn, Wąsosze, Julia, Honoratka. Licheń Stary, Kępa, Kijowiec, Holendry Szyszyńskie i Niedźwiady Duże.

3. Aktualny stan gospodarki wodościekowej

3.1. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Ślesin należy do do gmin o najwyższym stopniu zwodociągowania w powiecie konińskim. Na koniec 2004 r stopień zwodociągowania wynosił 99,3%. Na terenie gminy wszystkie miejscowości wiejskie posiadają sieć wodociągową.

Woda doprowadzana jest z 9 stacji wodociągowych, których wydajność i długość obsługiwanej sieci przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2

Lp

Nazwa stacji

Wydajność

m3/godz

Długość obsługiwanej sieci / km /

Długość przyłączy

/ km /

Ilość przyłączy

/ szt. /

1

SW Ślesin

130

38684

23657

1365

2

SW Dąbrowa

35

11300

2140

77

3

SW Mikorzyn

41

9300

3690

241

4

SW Honoratka

50

6175

4612

198

5

SW Sarnowa

40

9507

3606

81

6

SW Biskupie

35

12213

4125

140

7

SW Szyszyn

50

41206

17067

528

8

SW Bylew

50

24400

15216

516

9

SW Niedźwiady

50

29484

17303

605

RAZEM

481

182269

91416

3751

 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin wynosi 182.2 km. Sieć obsługuje 3751 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 91,416 km.

3.2. Gospodarka ściekowa

Stopień zagospodarowania ścieków sanitarnych gminy Ślesin w porównaniu do pozostałych gmin powiatu konińskiego należy uznać za najbardziej zawansowany. Skanalizowane są miasto Ślesin oraz wsie Mikorzyn, Półwiosek, Różopole, Lubomyśle oraz Licheń. Stary. Ścieki z miasta Ślesina oraz wsi Mikorzyn, Półwiosek, Różopole, Lubomyśle, Szypszyn, Szyszyńskie Holendry, Honoratka, Wąsosze, Wąsowskie Holendry odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Ślesina. Ścieki z Lichenia odprowadzane są do oczyszczalni w Licheniu.

            Nominalna przepustowość oczyszczalni ścieków w Ślesinie wynosi 1800 m3/dobę. Wychodząc ze zużycia wody w/w miejscowościach objętych kanalizacją określono niezbędną przepustowość oczyszczalni w Ślesinie. Ustalono, że średnie dobowe zużycie wody wynosi qdśr = 730 m3/dobę. Jednakże dopływ ten jest znacznie zróżnicowany. W okresie letnim ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni wzrasta przeciętnie o Q = 300 m3/dobę. Ponadto do oczyszczalni dowożone są ścieki z okolicznych wsi. ność ścieków dowożonych wynosi ca 200 m3/dobę.

Dlatego też w 2000 roku podjęto działania w kierunku modernizacji oczyszczalni w Ślesinie. Aktualnie oczyszczalnia ścieków jest zmodernizowana i jej docelowa przepustowość wynosi  Qqśr=1800 m3/dobę.

Druga oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q = 760 m3/dobę na terenie gminy Ślesin znajduje się w Licheniu. Oczyszczalnia ta została oddana do eksploatacji w 2000 roku. Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w Licheniu wynosi 760 m3/dobę i zapewnia przyjęcie ścieków z Lichenia oraz wsi Helenów położonej na terenie sąsiedniej gminy Kramsk. Wg założeń projektowych dla potrzeb Lichenia zagwarantowana jest możliwość przyjęcia ścieków w ilości 380 m3/dobę.

Jest to ilość znacznie przekraczająca wielkość ścieków spływających z Lichenia od stałych mieszkańców. Jednakże tak duża przepustowość oczyszczalni podyktowana jest znaczną liczbą osób odwiedzających sanktuarium w Licheniu.

Tabela nr 3. Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej:

Lp

Miejscowość

Długość sieci

/ m /

Długość przyłączy       / m /

Ilość przyłączy

/ m /

1

Ślesin

34119

21016

760

2

Mikorzyn

5402

4613

206

3

Półwiosek Stary

2310

2629

34

4

Półwiosek Lubstowski

2405

1230

56

5

Lubomyśle

1172

935

59

6

Różopole

2044

800

29

7

Dąbrowa

1335

315

14

8

Szyszyn

4305

1839

124

9

Honoratka

5774

4094

182

10

Wąsosze

7581

5871

212

Razem

66447

43342

1676

 

W pozostałych miejscowościach na terenie gminy Ślesin problematyka ściekowa rozwiązywana jest indywidualnie, w oparciu o bezodpływowe zbiorniki ścieków (szamba) i okresowe wywożenie do oczyszczalni w Ślesinie i Licheniu.

Jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne, zwłaszcza dla środowiska przyrodniczego. Należy tu

mieć na uwadze na ogół małą szczelność szamb, co stanowi duże zagrożenie dla wody w jeziorach, które są zasilane wodami gruntowymi spływającymi z pobliskich miejscowości.

         Na terenie miasta Ślesina i Lichenia Starego istnieje sieć kanalizacji deszczowej, która zapewnia odprowadzenie wód opadowych z terenu ulic, dróg, parkingów i placów do pobliskich jezior. I tak dla miejscowości Licheń Stary wykonano kanalizację deszczową, która ma wylot do jeziora Licheńskiego wylotem f 500 zlokalizowanym przy ul. Gosławickiej. Na wylocie jest zamontowany osadnik wód deszczowych oraz separator lamelowy Unicon 40/400, który zabezpiecza i redukuje ilośc odprowadzanych substancji ropopochodnych do pobliskiego jeziora.

Miasto Ślesin podzielone jest na dwie zlewnie kanalizacji deszczowej: północną z wylotem f 1200 do jeziora Ślesińskiego i południowej z wylotem f 1200 do jeziora Mikorzyńskiego.

4. Koncepcja gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Śłesin

 

4.1. 0gółna charakterystyka programu gospodarki wodno - ściekowej

 

Program skanalizowania wiejskich jednostek osadniczych sporządzono w oparciu o "Metodykę sporządzania regionalnych programów zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę- cz. I Kanalizacja ścieków bytowo- gospodarczych"

Dla miejscowości położonych na terenie gminy Ślesin program kanalizacji opracowano dla okresu docelowego przyjmując za podstawę ilości ścieków określone dla roku 2010

W programie nie uwzględniono rozwiązań utylizacji ścieków pochodzenia zwierzęcego (gnojowicy i gnojówki), które to ze względu na swoją specyfikę winny być wykorzystane bezpośrednio w produkcji rolnej do nawożenia gleb.

Jako podstawowe założenie przyjęto, że podstawowym kierunkiem będzie skanalizowanie miejscowości wiejskich charakteryzujących się zwartą zabudową zlokalizowanych w okolicach miasta Ślesina. Wybór tych miejscowości podyktowany był również możliwością odprowadzenia ścieków przez istniejącą kanalizację sanitarną do rozbudowanej obecnie oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie ścieków rozpatrzono pod kątem ujęcia ich kanalizacją

sanitarną rozdzielczą w układzie grawitacyjno - ciśnieniowym i dostarczenie do oczyszczalni ścieków w Ślesinie i Licheniu Starym.

Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z małych miejscowości wiejskich oraz zagród znacznie oddalonych od zwartej zabudowy wsi rozpatrywano pod kątem możliwości budowy lokalnych oczyszczalni zagrodowych ( przydomowych ) tzw. mini oczyszczalni ścieków.

W dalszej części opracowania przedstawiono koncepcję rozwiązań kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych wsi z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni.

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.2.1. Zasięg przestrzenny kanalizacji

Jak już wspomniano przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach charakteryzujących się dość zwartą zabudową mieszkalną a ich usytuowanie umożliwia odprowadzenie ścieków przez istniejącą kanalizację do oczyszczalni w Ślesinie. Na planie poglądowym kolorem niebieskim przedstawiono proponowaną rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej. I tak do oczyszczalni ścieków w Licheniu Starym zostaną skierowane ścieki sanitarne z miejscowości: Bylew, Bylew Parcele, Pogoń Lubstowska, Pogoń Gosławicka, Ignacego, Pogorzele i Smolniki. Dla miejscowości Wierzelin przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.2.2. Ilość i jakość ścieków

Podstawowym materiałem wyjściowym dla określenia ilości ścieków z jednostek osadniczych na terenie gminy Ślesin są dane demograficzne uzyskane w Urzędzie Gminy Ślesin oraz wielkości zużycia wody w poszczególnych miejscowościach.

            Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że średnie dobowe zużycie wody na terenie gminy Ślesin wynosi q= 70,73 JJMk/dobę.

Dla określenia ilości ścieków przyjęto wskaźnik zapotrzebowania wody:

                                    q = 75 l/dobę/Mk

Obliczenia ilości ścieków przeprowadzono w formie tabelarycznej i zestawiono poniżej w tabeli nr 4

Lp

Miejscowość

Ilość mieszkańców

Qdśr  / m3/d /

1

Biskupie

338

25,35

2

Dąbrowa

96

7,20

3

Florentynowo

35

2,62

4

Głębockie

238

17,85

5

Kolebki

169

12,67

6

Lizawy

67

5,02

7

Honoratka Władysławów

134

10,05

8

Biskupie Sarnowskie

34

2,55

9

Głębockie

238

17,85

10

Goranin, Goraninek

112

8,40

11

Kijowiec

451

33,82

12

Julia

95

7,13

13

Kępa

202

15,15

14

Niedźwiady

260

19,50

15

Piotrkowice

540

40,50

16

Sarnowa

24

1,80

17

Różnowa

68

5,10

18

Półwiosek Nowy

66

4,95

19

Kijowskie Nowiny

92

6,9

20

Żółwieniec

35

2,6

Razem

3294

247,05

 

Wielkość stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych surowych i dowożonych z szamb przyjęto zgodnie z badaniami i wytycznymi Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, jak dla ścieków wiejskich.

A:  ścieki surowe

 

BZT5

350 mg O2 / dm3

Zawiesina ogólna

400 mg/dm3

Azot ogólny

60 mg/dm3

Azot amonowy

36 mg/dm3

Fosfor ogólny

16 mg/dm3

B: ścieki dowożone

 

BZT5

1600 mg O2 / dm3

Zawiesina ogólna

1700 mg/dm3

Azot ogólny

140 mg/dm3

Azot amonowy

6 mg/dm3

Fosfor ogólny

27 mg/dm3

 

4.2.3. Konstrukcja sieci kanalizacyjnej i przepompowni

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PCV, średnicy 0,20, 0,25 i 0,30m. Minimalne spadki 0,5 i 0,4%. Przykanaliki również z rur PCV o średnicy 0,16 m ze spadkiem min. 1,5%.

Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne i połączeniowe żelbetowe o średnicy do 1,20m i z tworzyw sztucznych o średnicy 0,40 m, rozmieszczone na trasie kanałów na załamaniach i w miejscach połączeń przykanalików, lecz nie rzadziej, niż co 5O m. Studnie z włazem żeliwnym typu ciężkiego (przejazdowe).

Przebieg tras kanałów na terenie rozpatrywanych wsi ustalono na podstawie map topograficznych w skali l: 50 000 i dlatego należy traktować jako przybliżony.

Zasadniczym elementem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej są przepompownie sieciowe ścieków. Generalnie przewiduje się zastosowanie przepompowni zbiornikowych wyposażonych w pompy ściekowe zatapiane z rozdrabniaczem, a także charakteryzujące się niskimi kosztami eksploatacji.

Przedstawione wyżej wymaganie spełniają np. przepompownie zbiornikowe produkcji METALCHEM Warszawa, wyposażone w pompy zatapiane wykonywane na bazie pomp typu Sarlin.

Przepompownia zbiornikowa METALCHEM W-wa składa się ze szczelnego zbiornika żelbetowego zabezpieczonego powłokami antykorozyjnymi wewnątrz i na zewnątrz. W płaszczu bocznym o średnicy 1,50 - 2,00 m znajdują się złącza o średnicy 250, 300, 150,100 i 80 mm umożliwiające podłączenie przewodu doprowadzającego ścieki oraz rurociągu tłocznego.

Wewnątrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzęgająca połączona z przewodem tłocznym, na której zainstalowane są zawory odcinające. W stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe prowadnice biegnące do pokrywy włazu. Służą one do wprowadzania pompy do zbiornika bez konieczności wchodzenia do wewnątrz. Po tych samych prowadnicach jest wyciągana pompa np. w celu konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie.

Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole korpusu pompy. Wewnątrz zbiornika znajduje się pomost dla obsługi i drabinka.

Na rurociągu tłocznym znajduje się odgałęzienie zamknięte zaworem sterowanym ręcznie, umożliwiające okresowe płukanie gromadzących się na dnie osadów. W górnej pokrywie przepompowni zainstalowany jest właz, rura wywiewna i szafka rozruchowa do sterowania pracą pomp. Pompy sterowane są automatycznie za pomocą wyłączników pływakowych i sondy.

4.2.4.0czyszczalnie przydomowe

 

Dla zabudowy rozproszonej nie ujętej projektowaną kanalizacją, jako alternatywę dla dowożenia ścieków z szamb proponuje się zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dalszej części opracowania przedstawiono ogólną charakterystykę najczęściej stosowanych typów małych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.2.4.1. 0czyszczalnie Sotralenz

            Oczyszczalnie  typu  Sotralenz   przeznaczone     do unieszkodliwiania ścieków

bytowo-gospodarczych odprowadzanych z domów jednorodzinnych małych zakładów usługowych, obiektów gastronomicznych zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji. Elementy wyposażenia prefabrykowane są z  tworzyw sztucznych:

/ dla oczyszczalni Sotralenz /

l. zbiornik gnilny V=2-5m3 z wmontowanym wewnątrz urządzeniem przepływowym do rozdrabniania osadów doprowadzanych ze ściekami;

2. sieć drenarska odcinkowa o łącznej długości ok. 60 m z rur ej) 100mm z ponacinanymi otworami do rozsączania i zbierania ścieków;

Zasada oczyszczania oparta jest na rozkładzie zanieczyszczeń organicznych w procesie fermentacji beztlenowej / gnicia /, zachodzącym w procesie filtracji i biologicznego rozkładu w glebie, z udziałem bakterii tlenowych. W zbiorniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne zawarte w doprowadzanych ściekach ulegają rozkładowi na:

·                      Osad mineralny sedymentujący

·                      Gazy; dwutlenek węgla, metan i siarkowodór - odprowadzane instalacją wentylacyjną;

·                      Wodę, wchodzącą w skład mieszaniny ścieków odprowadzanych przelewem do dalszego oczyszczania w procesie filtracji;

Ścieki odprowadzane ze zbiornika gnilnego są doczyszczane na sztucznym filtrze piaskowym, ewentualnie na poletku rozsączającym żwirowo - piaskowym, obsianym trawą lub innymi roślinami. W ziemi następuje dalszy rozkład zanieczyszczeń organicznych oraz redukcja związków azotu i fosforu, stanowiących składniki nawozowe dla roślin.

4.2.5.2. Oczyszczalnia typu BIOCLERE

Typoszereg nowoczesnych urządzeń BIOCLERE pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków od jednej rodziny do 500 osób. Urządzenie jest konstrukcji fińskiej. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki „HUFO”

Oczyszczalnia Bioclere składa się osadnika wstępnego o dowolnej konstrukcji / może to być istniejące szambo /, jednego lub dwóch złóż biologicznych oraz stopnia chemicznego, jeżeli wymagana jest redukcja związków fosforu.

Oczyszczanie ścieków na złożu biologicznym polega na wytwarzaniu na kształtkach znajdujących się w złożu tzw. błony biologicznej, która powoduje biologiczny rozkład zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Nadmiar błony biologicznej spływa pod złoże biologiczne i jest recyrkulowany do osadnika wstępnego. Okresowo nadmiar osadów należy z oczyszczalni usuwać.

4.2.5.3. Oczyszczalnia typu BIOCLARE

Układ obszarów  pracy w oczyszczalni BIOCLARE 10 zgodnie z przepływem ścieków jest następujący:

- obszar denitryfikacji

- obszar napowietrzania

- obszar separacji

            Ścieki na oczyszczalnię będą dopływać grawitacyjnie kanałem z rur PCV o średnicy 160 mm.

Odpływ ścieków oczyszczonych również grawitacyjny kanałem z rur PCV o średnicy 160 mm, do odbiornika – zbieracza drenarskiego f 150 ( do gruntu).

Charakterystyka oczyszczalni.

Mechanicznie oczyszczane ścieki wpływają do komory aktywacyjnej i komory separacyjnej oczyszczalni, które to komory tworzą jeden zintegrowany reaktor biologiczny. Zbiornik – reaktor jest wykonany z polipropylenu i ma kształt okrągły. Wewnętrzna część reaktora, a także wewnętrzny system cyrkulacji i łączeń (rury itp) jest wykonana wyłącznie z materiałów nierdzewnych.

Napowietrzanie w strefie tlenowej oraz cyrkulacja i recyrkulacja aktywnego osadu wewnątrz reaktora jest uzyskiwana poprzez nadmuch powietrza systemem dmuchaw lub kompresorów.

Oczyszczanie oparte jest na nisko obciążonym czynnym osadzie i zapewnia automatyczną tlenowa stabilizację bio-osadu bez konieczności jego dalszego biologicznego lub chemicznego   stabilizowania, przy jednoczesnym minimalizowaniu nadmiernych odpadów.

Program przydomowych oczyszczalni obejmuje następujące miejscowości:

 • Ostrowąż, Ostrowąż Giętkowo, Ostrowąż Kolonia
 • Marianowo
 • Szyszynek
 • Kijowiec – pojedyncze zagrody z dala od zwartej zabudowy
 • Leśnictwo
 • Tokary
 • Wierzelin
 • Kolebki – część za kanałem ZEPAK
 • Wygoda – część miejscowości nad lasem i pojedyncze zagrody
 • Zółwieniec – pojedyncze zabudowania oddalone od zwartej zabudowy
 • Dla pozostałej zabudowy rozproszonej na terenie gminy, jako alternatywę dla dowożenia ścieków z szamb proponuje się zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.3. Kanalizacja deszczowa

 

Z uwagi na konieczność ochrony wód jeziora Ślesińskiego i Mikorzyńskiego niezbędne jest wyposażenie istniejącej kanalizacji deszczowej w urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych. Urządzenia te przewiduje się zainstalować bezpośrednio przed wylotem kanalizacji do jezior.

Dla zlewni północnej projektuje się zabudowę separatora lamelowego Unison 160/1600, natomiast dla zlewni południowej na wylocie z piaskownika projektuje się zabudowę dwóch separatorów lamelowych 120/1200 l/s.

Dla miejscowości Różopole projektuje się sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu osiedla domków jednorodzinnych, drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych. Odprowadzenie wód deszczowych projektuje się do jeziora Mikorzyńskiego wraz z zabudową na wylocie osadnika piasku i separatora lamelowego Unicon 90/900.

 

4.4. Sieć wodociągowa

 

Istniejąca sieć wodociągowa w pełni zaspakaja potrzeby mieszkańców gminy Ślesin. Jednakże planowany rozwój bazy turystycznej przy jeziorach Ślesińskim, Wąsowskim i Mikorzyńskim i związane z tym duże nierównomierności sezonowe poborów wody wymusza konieczność zwiększenia wydajności stacji wodociągowej w Ślesinie. Wydajność pozostałych ośmiu stacji wodociągowych jest wystarczająca. Niezbędna jest jednak modernizacja kilku stacji.

Tabela nr 5

Lp

Nazwa stacji

Wydajność

m3/godz

Rozbudowa lub modernizacja

1

SW Ślesin

130

Rozbudowa wraz z modernizacją do wydajności 180 m3/godz

2

SW Dąbrowa

35

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

3

SW Mikorzyn

41

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

4

SW Honoratka

50

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

5

SW Sarnowa

40

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

6

SW Biskupie

35

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

Wykonanie nowej studni ujęciowej

7

SW Szyszyn

50

 

8

SW Bylew

50

Wykonanie dodatkowego zbiornika wody czystej o poj. 100 m3

9

SW Niedźwiady

50

Modernizacja technologii stacji uzdatniania

 

 

 

 

 

 

5. Szacunkowy koszt projektowanych inwestycji

 

5.1. Kanalizacja sanitarna

 

Lp

Miejscowość

Obiekt

Jedn.

Ilość

Koszt jedn.

Koszt razem

1.

Głębockie I

kan. sanitarna

km

7,37

350 000

 2 579500

2

Głębockie II

kan. sanitarna

km

3,20

350 000

 1 120000

3

Biskupie

kan. sanitarna

km

11,35

350 000

 3 974250

4

Szyszyn-Konstantynowo

kan. sanitarna

km

3,70

350 000

 1 295000

5

Kijowiec

kan. sanitarna

km

7,35

350 000

 2 572500

6

Ślesin

kan. sanitarna

km

5,37

350 000

 1 879500

7

Goranin-Lizawy

kan. sanitarna

km

5,76

350 000

 2 016000

8

Półwiosek Nowy

kan. sanitarna

km

2,99

350 000

 1 046500

9

Kolebki

kan. sanitarna

km

1,90

350 000

    665000

10

Piotrkowice

kan. sanitarna

km

9,50

350 000

 3 325000

11

Niedźwiady-Wygoda

kan. sanitarna

km

16,65

350 000

5 827500

12

Kępa - Julia

kan. sanitarna

km

8,34

350 000

 2 919000

13

Bylew – Pogón Goławska i Lubstowska

kan. sanitarna

km

9,50

350 000

 3 325000

14

Honoratka Władysławów

kan. sanitarna

km

1,5

350 000

    525000

15

Ślesin cz. Poludniowa nad jeziorem

kan. sanitarna

km

1,0

350 000

    350000

16

Różnowa

kan. sanitarna

km

6,8

350 000

2380000

17

Honoratka za torami KWB

kan. sanitarna

km

0,6

350 000

210000

18

Ignacewo

kan. sanitarna

km

12,8

350 000

4 480000

19

Szyszyn Helenowo

kan. sanitarna

km

1,8

350 000

630000

20

Mikorzyn do jeziora (działki) + wodociąg

kan. sanitarna

km

0,8

350 000

280000

21

Żółwieniec

kan. sanitarna

km

12,57

350 000

4 400000

22

Ślesin Krzyżka

kan. sanitarna

km

7,8

350 000

2 730000

RAZEM

138,65

 

48 527500

 

 

5.2 Kanalizacja deszczowa

- zabudowa separatora na zlewnii północnej Ślesina     -          250 000,-

- zabudowa separatorów na zlewnii południowej Ślesina          -          280 000,-

- budowa kanalizacji deszczowej Różopole                             -       1 560 000,-

 

6.  Wnioski

Opracowany „Program gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ślesin" obejmuje całokształt zagadnień związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy Ślesin, a więc kierunki działań władz gminy w zakresie ochrony środowiska.

Ogólna ilość ścieków powstających na 'terenie gminy Ślesin charakteryzuje się znaczną zmiennością.

A. W miejscowościach położonych wzdłuż brzegów jezior występuje znaczny wzrost ilości ścieków w okresie letnim. Natomiast w Licheniu sezonowość dopływu ścieków związana jest z ze znaczną liczbą osób odwiedzając sanktuarium.

B. Jako podstawowy kierunek działań należy przyjąć skanalizowanie wsi posiadających zwartą zabudowę i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków

C. Dla miejscowości wiejskich z zabudową rozproszoną jako podstawowy kierunek rozwiązań gospodarki ściekowej przyjęta budową przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2005-11-28 15:14:09
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2005-11-28 15:35:36
Ostatnia zmiana:2005-12-12 12:26:03
Ilość wyświetleń:4501
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij