SOR.2110.4.2020

                 

Ślesin, dnia 1 grudnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. Analityczno-Finansowych Jednostek Oświatowych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

 

       I.            Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

    II.            Stanowisko pracy

podinspektor ds. Analityczno-Finansowych Jednostek Oświatowych  

 

 III.            Wymagania kwalifikacyjne kandydatów związanych ze stanowiskiem:

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wyższe (wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym), preferowane
w zakresie ekonomii.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U
 z 2020 r. poz. 910 ze zm.) , ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r. poz. 1327), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2020 r. poz. 2029), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), ustawy
 z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128), ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2020 r. poz. 53 ze zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

b)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)      umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

e)      uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

f)       umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, kreatywność
i komunikatywność,

g)      znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

 IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie zadań wynikających z ustaw oraz zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, a w szczególności:

 

1.      bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników oświaty, uwidacznianie zmian dotyczących uposażenia oraz analizowanie zmian
w kontekście złożonego arkusza organizacyjnego szkoły,

2.      sporządzanie  dokumentacji księgowej:  list płac  i poleceń księgowania na podstawie otrzymanej dokumentacji kadrowej  pracowników oświatowych.,

3.      przyjmowanie wniosków, analiza i przygotowywanie propozycji kwot świadczeń tzw. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli – emerytów,

4.      przygotowywanie dokumentacji płacowej związanej z odejściem pracownika na emeryturę lub rentę oraz prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów placówek oświatowych  w celu sporządzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5.      przygotowywanie i wystawianie dokumentów płacowych oraz prowadzenie dokumentacji służącej do sporządzenia sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli według stopnia awansu zawodowego oraz opracowywania informacji i analiz w zakresie prowadzonych przez Referat spraw,

6.      dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)      wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b)      wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

c)      następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

 

    V.            Informacja o warunkach pracy

1.      budynek 4-kondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na II poziomie budynku /dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, sanitariat dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/

2.      praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

3.      czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4.      bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 

 VI.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VII.            Wymagane dokumenty:

1.      wypełniony kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

2.      list motywacyjny,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

5.      oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

6.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku podinspektor ds. Analityczno-Finansowych Jednostek Oświatowych,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

11.  Wzory wyżej wymienionych oświadczeń, wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://slesin.nowoczesnagmina.pl/ (w lokalizacji: Aktualności >> Konkursy >> 2020 >> Nabór na wolne stanowisko urzędnicze).

 

UWAGA: Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

VIII.            Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. Analityczno-Finansowych Jednostek Oświatowych” osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (w trosce
o bezpieczeństwo, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego, Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie od dnia 12.10.2020 r. rozpoczął pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że w korytarzu, przy wejściu do budynku Urzędu, ustawiona jest skrzynka podawcza, do której kandydat może wrzucić kopertę
z dokumentami aplikacyjnymi. Jednak nie będzie funkcjonowało potwierdzenie złożenia dokumentów przez Urząd) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy  Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 grudnia 2020 r. do godz. 1400.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

2.      Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 IX.            Inne informacje:

1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

2.      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Ślesin.

3.      Kandydat wyłoniony w drodze przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski