SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  
(Dz.U. z 2021r., poz. 554) została utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji budynków.

W związku z powyższym od 1 lipca 2021r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji jest Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii.

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i  spalania paliw.

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet (Profil Zaufany lub e-dowód) – na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

2) w formie papierowej - wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ślesinie, ul. Kleczewska 15.

Na złożenie deklaracji Mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku budynków nowo powstałych, oddanych do użytkowania po 1 lipca tego roku, termin na wykonanie obowiązku złożenia deklaracji wynosi 14 dni.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Ustawodawca przewidział sankcje karne za niezłożenie deklaracji w określonym terminie.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz.U. z 2021r., poz. 554).

Więcej informacji można uzyskać  na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Mając na uwadze powyższe proszę o zastosowanie się do istniejących przepisów.

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                 /-/ Mariusz Zaborowski