Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „Wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnieni dostępności powinien zawierać:

1.    Dane kontaktowe wnioskodawcy.

2.    Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

3.    Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.

4.    Wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Urząd niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, i wskaże kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

Drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@slesin.pl

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest pod linkiem: http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?a=9290