Ślesin, 20.06.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                              24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych               w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w roku 2022.

INFORMACJE OGÓLNE

1.       Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione                      w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych                  w roku 2022.

2.       Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny; za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

3.       Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4.       Baza kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach organizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         jest dostępna na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin.

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, komisja rozpatruje oferty  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.

1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu                       do zakresu rzeczowego zadania,

3)      proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4)      w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

5)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,

6)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

7)      rekomenduje zaopiniowane oferty do wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin lub osobie przez niego upoważnionej.

 

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KOMISJI

1.       W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące wymagania:

1)      są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 15 ust. 2 f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYBÓR  KANDYDATÓW  Z  BAZY  DO  PRAC  W  KOMISJI   KONKURSOWEJ

 

1. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia komórce organizacyjnej  Urzędu kandydatów na członków komisji konkursowej po upływie terminu składania ofert, biorąc pod  uwagę:

- zadeklarowaną przez kandydata tematykę w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym, zgodną ze sferą zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;

- członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).

2. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi  wskaże  osobę  do  udziału  w pracach  komisji konkursowej po uzgodnieniu z nią możliwości uczestnictwa w posiedzeniu komisji                         w konkretnym terminie.

3. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z zakresu tej samej tematyki, do udziału w pracach komisji zostanie zaproszona osoba wybrana w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszonych                    z danej tematyki kandydatów.

 

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

1. Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami:

 

-  oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu pełni praw publicznych oraz

-  oświadczeniem o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie

 

można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin lub przesłać skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@slesin.pl.

 

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na rok 2022”.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 4 LIPCA  2022 roku (poniedziałek ) do godz. 15:00.

 

UWAGI KOŃCOWE

1.       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.

2.       Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników, nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

         Mariusz Zaborowski