Ślesin 30.06.2016 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA:

DOTYCZY: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ślesinie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na  terenie Miasta i Gminy Ślesin   

1. W §5 (Prawa i obowiązki stron)  - Do obowiązków Zamawiającego należy: skreślono pkt.2,

2.W §5 ( (Prawa i obowiązki stron)  - Do obowiązków Wykonawcy należy: dopisano pkt.23

3.W §14 (Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości) - błędnie wskazano paragraf w:

- Wezwanie do usunięcia wad -zamiast  §5 powinno być §14

- Trybu usuwania wad - zamiast  §4 powinno być §14

 Powyższe zmiany w załączniku nr 12 do SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty przedmiotowego postępowania.

 

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                               /-/ Mariusz Zaborowski