WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW

 

Zgodnie z 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) z powodu zmniejszenia się w czasie kadencji liczby ławników , rada gminy na wniosek prezesa sadu okręgowego dokonuje uzupełnienia listy, wybierając nowych ławników w sposób określony w cyt. wyżej ustawie.

W związku z wygaśnięciem mandatu ławnika Sadu Okręgowego w Koninie  na kadencję 2015 – 2019 z terenu Gminy Ślesin oraz wnioskiem  Prezesa tego Sądu  o uzupełnienie  listy ławników, Rada Miejska Gminy Ślesin dokona wyboru nowego ławnika w sposób określony w wyżej cyt. ustawie.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać Radzie Miejskiej Gminy Ślesin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Kto może być ławnikiem?


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Ławnikiem nie może być:


1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu, województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 upusp.


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do wymienionego powyżej rozporządzenia i umożliwia ona uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.
Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
- Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 upusp),
- Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach).

 

- Część C – wypełniana przez przedstawicieli podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.
Zgodnie z art. 162 § 2 upusp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
- informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego .


Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 upusp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,


- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem  ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 upusp.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 upusp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 upusp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art. 162 § 7 i § 8 upusp).Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Ślesinie  - pokój nr 212  (tel. 63 2704011 wew.202) w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia  2018r (decyduje data dostarczenia karty do Urzędu.

 

 

Załączniki do pobrania

 

1.    Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2.    Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie

3.    Oświadczenie kandydata  na ławnika, że nie jest prowadzone  przeciwko niemu  postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe

4.    Oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza rodzicielska  nie została mu ograniczona ani zawieszona