Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy

 

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września z 1996 r. o utrzymaniu czystości      i porządku w gminach (Dz. U z 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z aktualizacją w/wym. ewidencji Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zwraca się       z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ślesin, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie, przez sołtysów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@slesin.pl  w terminie do 31 marca 2019r.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości                  i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Urszula Bachera